cốt toái bổ

CỐT TOÁI BỔ (Thân rễ)

Dược liệu bổ thận, liền xương, chỉ thống Cốt toái bổ còn gọi là Tắc kè đá [Drynaria fortunei (Kunze ex Mett.) J.Sm., hoặc Drynaria bonii H. Christ], họ Dương xỉ (Polypodiaceac). Dược liệu dùng là phần thân rễ đã phơi hay sấy khô của cây cốt toái bổ.   […]